2014 – Mostar, BiH

Preko zidova nacionalizama i rata

[Izjava sudionika/ica 8. Balkanskog anarhističkog sajma knjiga]

8. Balkanski anarhistički sajam knjiga održan je 05. i 06. 08. 2104 u Mostaru. Sam sajam se ove godine održavao pod nazivom “Preko zidova nacionalizma”, a u duhu naziva učesnice i učesnici su napisali izjavu koju prenosimo u cijelosti.

Jasno je da je nacionalizam sredstvo koje je upotrebljeno protiv eksploatisanih klasa. Na Balkanu, (posebno u regionu bivše Jugoslavije) uspon nacionalističke ideologije 1990-ih pomogao je omogućavanje brutalnog kapitalističkog napada na društvo. To je dodatno atomizovalo stanovništvo i uništilo ustanovljene mreže saradnje i solidarnosti.

Potreba da se suprotstavimo nacionalističkoj ideologiji iz radikalne i antiautoritarne perspektive okupila nas je u Mostaru 5. i 6. septembra 2014, na 8. balkanskom anarhističkom sajmu knjiga. Došli smo iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Albanije, Rumunije, Grčke i drugih zemalja izvan područja Balkana.

Prava priroda nacionalizma najočiglednija je u Mostaru, podeljenom gradu, gde su znaci brutalnosti iz doba rata još uvek vidljivi na ulicama grada.

Suštinski je važno shvatiti da ova podela nije bila uzrok rata, već da je posledica ratova i nacionalističkih ideologija kreiranih od strane vladajuće klase.

To je bilo jasno demonstrantima u Tuzli koji su napisali grafit: „Smrt nacionalizmu“, kao i demonstrantima u Mostaru koji su u februaru spalili sedišta obe nacionalističke partije.

Ipak, u drugim delovima sveta na sličan način i sa predvidljivim posledicama stvaraju se novi nacionalizmi i sukobi.

Mnogi danas u Ukrajini misle da moraju da odgovore na lažne izbore rata koje pred njih postavljaju države i korporacije (među njima su čak i neki anarhisti i „anarhisti“[1]. Mi, ipak, smatramo da je nacionalizam uvek ideologija koja reprodukuje Državu, sistem represije i eksploatacije, i huška eksploatisane i potlačene jedne protiv drugih. Danas u Ukrajini vidimo isti mehanizam koji je upotrebljen u ratovima bivše Jugoslavije: nacionalizam je sredstvo onih koji su na vlasti pomoću kog oni, zarad interesa kapitala, guraju ljude u rat. Kao anarhistkinje i anarhisti, mi smo se protivili svim oblicima ratnih nastojanja u bivšoj Jugoslaviji solidarnošću koja traje i danas. Daleko od liberalnog pacifizma ili opsednutosti levičarskim nacionalističkim gerilskm armijama, naša borba nikada neće stati na stranu militarističke politike i uništenja na kojem počivaju sve države.

Protiv nacionalizma, militarizma i rata! Protiv svih vlada i država! Za solidarnost i autonomiju!

8th Balkan Anarchist Bookfair

——————————————

Over the Walls of Nationalisms and Wars

[Statement of participants of 8th Balkan Anarchist Bookfair]

It is clear that nationalism is a tool used against the exploited classes. In the Balkans, (especially in the region of ex-Yugoslavia) the rise of nationalist ideology in the 1990’s helped enable the brutal capitalist attack against society. It further atomized the population and destroyed established networks of cooperation and solidarity.

The need to confront nationalist ideology from a radical and anti-authoritarian perspective gathered us in Mostar on the 5th and 6th of September 2014, for the 8th Balkan Anarchist Bookfair. We came from Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Slovenia, Albania, Romania, Greece and other countries outside the Balkan area.

The true nature of nationalism is nowhere more obvious then in Mostar, a city divided in two, with the signs of wartime brutality still evident in the streets of the city.

It is essential to realize that this division was not the cause of war, but the consequence of wars and nationalist ideologies created by the ruling class.

This was clear to the demonstrators in Tuzla who wrote the graffiti “Death to nationalism” as well as to demonstrators in Mostar who burned down the headquarters of both nationalist parties in February.

Still, in other parts of the world new nationalisms and conflicts are being created on similar lines and with predictable consequences.

Many in the Ukraine today think they have to respond to the false choices of war posed by states and corporations (amongst them are even some anarchists and “anarchists”[1]. We, however, maintain that nationalism is always an ideology that reproduces the State, a system of repression and exploitation, and pits the exploited and oppressed against one another. Today we see in the Ukraine the same mechanism that was used also in the war(s) in former Yugoslavia: Nationalism is the tool of those in power to push people into war for the interests of capital. As anarchists, we opposed all war efforts in former Yugoslavia through solidarity that continues to this day. Far from liberal pacifism or obsessions with left-nationalist guerrilla armies, our struggle will never take the side of militarist politics and the destruction that all states are based on.

Against nationalism, militarism and war! Against all governments and states! For solidarity and autonomy!

8th Balkan Anarchist Bookfair

——————————————