2011 – Skoplje, Macedonia

Izjava učesnika i učesnica 6. Balkanskog anarhističkog sajma knjiga

Ubistvom Martina Neškovskog iz Makedonije, Аleksandra Grigoropulosa iz Grčke, Karla Đulijanija iz Italije i mnogih drugih, države otkrivaju svoje pravo lice, lice sluga brutalnog procesa neoliberalizacije. Kao posledica toga one postaju još nasilnije i represivnije.

Nakon što su izgubile sve kapacitete da ponude par osnovnih prava koje su pokreti osvojili tokom prethodnih stoleća, kao što su npr. socijalna pomoć, obrazovanje i zdravstvo, današnje države su izgubile javnu ulogu: njihova jedina misija je da sprovode mere koje osiguravaju slobodnu vladavinu kapitala, i da deluju kao policijski psi multinacionalnih kompanija, vlada i njihovih mafija.

U svetu u kojem se rasizam, ksenofobija i nacionalizam promovišu i koriste za kanalisanje i preokretanje opšteg nezadovoljstva izazvanog rastućim siromaštvom i klasnim razlikama, borba protiv globalnog kapitalizma i policijske države je naš jedini izbor.

8. Balkanski anarhistički sajam knjiga održan je 05. i 06. 08. 2104 u Mostaru. Sam sajam se ove godine održavao pod nazivom “Preko zidova nacionalizma”, a u duhu naziva učesnice i učesnici su napisali izjavu koju prenosimo u cijelosti.

Jasno je da je nacionalizam sredstvo koje je upotrebljeno protiv eksploatisanih klasa. Na Balkanu, (posebno u regionu bivše Jugoslavije) uspon nacionalističke ideologije 1990-ih pomogao je omogućavanje brutalnog kapitalističkog napada na društvo. To je dodatno atomizovalo stanovništvo i uništilo ustanovljene mreže saradnje i solidarnosti.

———-

Заедничка изјава на учесниците и учесничките на 6тиот БАСК

Со убиствата на Мартин Нешковски од Р. Македонија, Александрос Григоропулос од Грција, Карло Џулијани од Италија и многу многу други, државите го откриваат своето вистинско лице на слуги на бруталниот процес на неолиберализација. Како последица на тоа, тие мора да станат уште понасилни и порепресивни.

Денешните држави, коишто ги изгубија сите можности да ги понудат малкуте основни права за кои граѓанските движења успеале да се изборат, како социјална заштита, образование и здравство, ја изгубија јавната улога: нивната единствена мисија е да имплементираат мерки кои ќе овозможат слободно владеење на капиталот и да изигруваат полициски кучиња за мултинационалните корпорации, менаџерските влади и нивните мафии.

Во свет каде расизмот, ксенофобијата, национализмот се користат за да го пренасочат општото незадоволство од сѐ поголемата сиромаштија и растечките класни разлики, борбата против глобалниот капитализам и полициската држава е нашиот единствен избор.

———-

Joint statement of the participants of the 6th BAB

With the murder of Martin Neshkovski from the Republic of Macedonia, Alexandros Grigoropoulos from Greece, Carlo Giuliani from Italy and so many others, the states are revealing their true face as servants of brutal neoliberalization processes. As a consequence, they have to become more violent and more repressive.

Today’s states, having lost all capacity to offer the few basic rights that movements had won over the last centuries, like welfare, education and health, are left with no public role: Their only mission is to implement measures that will ensure the free reign of capital and to act as a police dog for multinationals, manager-governments and their mafias.

In a world where racism, xenophobia, nationalism are being promoted and used to channel and divert general discontent with the deepening poverty and growing class differences, the struggle against global capitalism and the police state is our only choice.

6th Balkan Anarchist Bookfair

——————————————